Stížnost na komunální volby v Jablonci n/N.

Moderátor: PKS Liberecky kraj

Pravidla fóra
  • Toto je veřejné fórum. Stanoviska nevyjadřují názor Pirátů, pokud nebyla schválena příslušnými orgány. Stanoviska se publikují na krajském webu.
  • V anketách mohou hlasovat i návštěvníci bez přihlášení. Ankety proto nelze v žádném případě považovat za závazná hlasování.
  • Moderátorem tohoto fóra je krajské předsednictvo.
  • Toto fórum je viditelné pro návštěvníky bez přihlášení. Přihlášeným uživatelům se zobrazuje pouze tehdy, pokud jsou členy krajského sdružení nebo jeho registrovanými příznivci. Fóra místních sdružení se zobrazují pouze jejich členům a jejich registrovaným příznivcům.
  • Mezi registrované příznivce se můžete sami zařadit přidáním do příslušné skupiny v nabídce Obrázek Nastavit zobrazovaná fóra.
Uživatelský avatar
Jan.Kohler
Člen KS Liberecký kraj
Příspěvky: 888
Registrován: 25 kvě 2010, 15:51
Profese: OSVČ
Bydliště: Jablonec nad Nisou
Dal poděkování: 697 poděkování
Dostal poděkování: 486 poděkování

Re: Stížnost na komunální volby v Jablonci n/N.

Příspěvek od Jan.Kohler » 21 lis 2014, 10:51

Tak v příloze je zamítavé vyjádření soudu.

Kdybych shrnul vyjádření (tedy co jsem z toho pochopil, nekomentuji tu 5% hranici):

1) Soud tvrdí, že jsme nedodali žádné relevantní, v některých pasážích dokonce uvádějí, že žádné důkazy
S tím tedy osobně nesouhlasím. Je to na vůli soudců, kteří rozhodují o tom co je relevantní důkaz a co není?. Protože z mého pohledu toto vyjádření je zase nepodložené a jedná se jen o jakýsi pocit daného soudce, případně jeho odfláknutí a smetení práce ze stolu, ale bohužel nemám talár a licenci na pravdu.

2) Ve volební komisy jsme měli naše delegáty, takže si nemáme na co stěžovat
Komise se zavázala slibem, že bude vše v souladu se zákonem, že budou nestranní atd. Výsledky podepsala a nikdo z komise nenamítal na průběh sčítání. To je parádní odůvodnění, to jako že slib je větší důkaz, než námi uváděná čísla? Jakože, komise je bezchybná? Je mi z toho špatně, potřebujeme sehnat světoznámého matematika s mnoha oceněníma, aby nám určil statistickou chybu těch výsledků a tím udělal z našeho nepodloženého důkazu podložený?

3) Soud dále uvádí, že i kdyby se hlasy přepočítaly, tak bychom stejně nedosáhli na mandát
Toto je podle mne irelevantní tvrzení, to toto nám nikdy nešlo. Spíše by se mohlo změnit rozložení mandátů s ohledem na změnu volební účasti a těsného překročení 5% Komunistickou stranou Čech a Moravy. A v neposlední řadě jde o správnost výsledků, nemůžou si tady jen tak okecávat výsledky hlasování občanů.

T1) Pak taková technická :)
V druhém citovaném odstavci jsou uvedena jména našich delegátů pro okrsky 14 a 15, ztučnil jsem je. Obě jména jsou shodná, je to pravdivá informace, nebo se soud sekl?
EDIT: Tak soud se nesekl, obě delegátky se jmenují shodně.

Odstavce níže jsou výtah, jinak to má 5 stran, ale číst se to dá.
Jako důvod svého návrhu uvedla, že vyhlášené výsledky voleb ve volebním obvodu
Jablonec nad Nisou neodpovídají skutečně odevzdaným hlasům pro navrhovatelku. Například
v okrsku č. 14 má lídr kandidátky zaznamenány jen 2 platné hlasy, což oproti ostatním
kandidátům natolik vybočuje, že je pravděpodobně nesprávně zapsán údaj o počtu hlasů.
Je možné, že vypadla číslice, takže lídr by měl mít 32 nebo 22 hlasů. Ostatní kandidáti mají
od 6 do 25 hlasů, průměr je okolo 14 hlasů na kandidáta. Podobně je tomu v okrsku č. 15,
kde vybočuje kandidát s číslem 7, a stejně tak v mnoha dalších okrscích v Jablonci nad Nisou.
Tyto skutečnosti dle navrhovatelky nasvědčují tomu, že byla porušena ustanovení volebního
zákona o zjišťování výsledků voleb, zejména že některé platné hlasy pro navrhovatelku byly
nesprávně zařazeny mezi hlasy neplatné, případně mohlo dojít k chybnému zapsání výsledku
voleb. Navrhovatelka proto navrhuje, aby soud provedl kontrolu volební dokumentace
a přepočítal hlasovací lístky odevzdané ve volebním obvodu Jablonec nad Nisou a postavil
najisto, kolik platných hlasů pro navrhovatelku bylo protizákonně zařazeno anebo zapsáno
mezi hlasy neplatné.
K návrhu se písemně vyjádřil Magistrát města Jablonec nad Nisou (odpůrce 1),
který uvedl, že dle § 40 zákona o volbách do zastupitelstva obcí provádí sčítání hlasů
okrsková volební komise. Aby bylo zabráněno manipulaci při zjišťování výsledků voleb,
má každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do
zastupitelstva obce, právo delegovat jednoho člena a jednoho náhradníka do každé okrskové
volební komise. Česká pirátská strana tohoto práva využila a v okrsku č. 14 i 15 měla po
jednom svém zástupci. Konkrétně se v okrsku č. 14 jednalo o Vlastu Prouzovou, nar. v roce
1994, a v okrsku č. 15 o Vlastu Prouzovou, nar. v roce 1967.
Okrskové volební komise č. 14
a 15 měly každá devět členů a zapisovatele (s hlasem poradním), přičemž všech devět členů
bylo delegováno volebními stranami. Každý člen okrskové volební komise byl řádně
seznámen s povinnostmi člena komise a proškolen s postupem při sčítání hlasů, což stvrdil
svým podpisem. Ze zápisu o průběhu a výsledku hlasování v okrsku vyplývá, že údaje
o počtu platných hlasů jsou shodné s údaji uvedenými na internetu (https://www.volby.cz)
a jelikož obě členky delegované Českou pirátskou stranou do okrskové volební komise
č. 14 a 15 zápis o průběhu a výsledku hlasování v daném okrsku bez námitek podepsali,
tak jako všichni ostatní členové dané okrskové volební komise má odpůrce za to, že výsledky
odpovídají skutečnostem zjištěným při sčítání hlasů okrskovou volební komisí.
Ing. Vladimír Opatrný (odpůrce 2) ve svém písemném vyjádření konstatoval,
že navrhovatelka neuvádí žádné relevantní důvody, které by správnost sčítání hlasů ve
volebním obvodu Jablonec nad Nisou zpochybnily.
Jaroslav Schneider (odpůrce 3) uvedl, že s návrhem nesouhlasí. Tvrzení v něm
obsažená považuje za spekulativní. Zdůraznil, že navrhovatelka pro svá tvrzení nepředložila
žádné důkazy.
„Vycházeje z demokratického principu legitimity
veřejné moci, dle něhož je lid jejím zdrojem a v této roli se podílí na jejím ustavování cestou
svobodných a demokratických voleb (čl. 1 odst. 1, čl. 2 odst. 1 Ústavy), vyslovil základní tezi,
dle níž pro volební soudnictví z principu demokracie plyne vyvratitelná domněnka, že volební
výsledek odpovídá vůli voličů a předložit důkazy k jejímu vyvrácení je povinností toho,
kdo volební pochybení namítá.“
Navrhovatelka svůj návrh na neplatnost volby kandidátů opírá o pochybení okrskových
volebních komisí při sčítání hlasů, když tvrdí, že ve volebním obvodu Jablonec nad Nisou
byly některé platné hlasy pro navrhovatelku zřejmě nesprávně zařazeny mezi hlasy neplatné
nebo mohlo dojít k chybnému zapsání výsledku voleb. Oporu pro svá tvrzení vidí
ve skutečnosti, že v okrsku č. 14 získal lídr její kandidátky pouze 2 platné hlasy, zatímco
ostatní kandidáti obdrželi od 6 do 25 hlasů.
Úkolem okrskové volební komise je mimo jiné sčítat hlasy a vyhotovovat zápis
o průběhu a výsledku hlasování [§ 16 písm. c) volebního zákona]. Členové okrskové volební
komise podle § 17 odst. 4 volebního zákona skládají slib tohoto znění: „Slibuji na svou čest,
že budu svědomitě a nestranně vykonávat svoji funkci a budu se při tom řídit Ústavou, zákony
a jinými právními předpisy České republiky.“ Zavazují se tedy také k tomu, že budou při
sčítání hlasů postupovat podle ustanovení § 40 volebního zákona.
Podle odstavce 4
citovaného ustanovení po vynětí hlasovacích lístků z úředních obálek okrsková volební
komise sečte hlasy pro jednotlivé volební strany a pro jednotlivé kandidáty. Počet hlasů
odevzdaných pro volební stranu je dán součtem všech hlasů, které obdrželi její kandidáti.
Podle odstavce 6 citovaného ustanovení každý člen okrskové volební komise může nahlížet
do hlasovacích lístků a předseda okrskové volební komise kontroluje správnost sčítání hlasů.
S ohledem na shora uvedené závěry Ústavního soudu i pro hodnocení práce okrskových
volebních komisí, které jsou vázány slibem, platí vyvratitelná domněnka, že volební výsledek
odpovídá vůli voličů, přičemž je povinností a současně oprávněním toho, kdo volební
pochybení namítá, předložit důkazy k jejímu vyvrácení.
Jak ovšem uvedl Nejvyšší správní
soud v usnesení ze dne 28. 11. 2006, Vol 82/2006, dostupném na https://www.nssoud.cz „striktní
požadavek na předložení relevantních důkazních prostředků navrhovatelem by mohl být při
přezkumu voleb překážkou přístupu k soudu, a to zvláště v případě jednotlivých občanů,
kteří nejsou účastni sčítání hlasů volebními komisemi. Aby však soud sám přistoupil k
přepočtu hlasů či přezkoumávání správnosti jejich posouzení pouze na základě důkazně
nepodložené volební stížnosti, musela by jej k tomu v daném případě přimět zvláště významná
indicie, která by byla způsobilá vyvolat pochybnosti o správnosti vyhlášeného výsledku
voleb.“
Nejvyšší správní soud v citovaném usnesení ještě uvedl, že „funkce soudu v rámci
soudního přezkumu voleb nemůže být vykládána tak široce, že v konečném důsledku by jeho
práce měla nahrazovat či jaksi doplňovat činnost volebních orgánů, dokonce až ve smyslu
přepočítávání všech hlasovacích lístků na základě pouhé spekulativně formulované námitky.“

Krajský soud proto posuzoval, zda navrhovatel soudu předložil dostatečné důkazy, resp. zda
tu jsou takové indicie, z nichž by plynuly pochybnosti o správnosti vyhlášeného výsledku
voleb.
Navrhovatelka soudu žádné důkazy pro svá tvrzení nepředložila. Dílčí chyby při sčítání
hlasů přitom jistě nelze vyloučit, nicméně celý proces hlasování a sčítání hlasů je s ohledem
na počet členů okrskové volební komise, jejichž úkolem je navzájem se kontrolovat,
a na způsob jejich delegování, kdy každá z volebních stran má možnost delegovat svého
zástupce, nastaven tak, aby nebezpečí pochybení bylo minimalizováno. Pokud je i přesto
sčítání hlasů prováděno tak, že to zavdává důvod domnívat se, že není prováděno správně, má
možnost každý člen okrskové volební komise, který by měl pochybnosti o korektnosti sčítání,
vznést proti tomu výhrady např. formou odepření podpisu zápisu o průběhu a výsledku
hlasování ve smyslu ustanovení § 42 odst. 1 volebního zákona. Tento krok by posléze mohl
být základem pro prošetření postupu okrskové volební komise. Soud z volební dokumentace
předložené odpůrcem ověřil, že nic takového se v zápisech o průběhu a výsledku hlasování
neobjevilo. Zápisy o průběhu a výsledku hlasování v okrsku č. 14 a 15 všichni členové
komise včetně obou členek delegovaných navrhovatelkou bez námitek podepsali a není proto
důvod, aby soud přistoupil k přezkoumávání volebních výsledků.
Domněnky navrhovatelky
bez toho, aby tu byla relevantní indicie, z níž by bylo možné usuzovat na její důvodnost,
nemohou vést k tomu, aby soud nahrazoval práci okrskové komise do té míry,
že by přepočítával veškeré odevzdané hlasy.

Pro úplnost soud dodává, že z údajů, které poskytl Český statistický úřad, navíc vyplývá,
že aby navrhovatelka při volbách do zastupitelstva statutárního města Jablonec nad Nisou
získala alespoň 5 % hlasů z přepočteného základu, musela by obdržet o 4 118 hlasů více (při
předpokladu, že zisky ostatních stran by se nezměnily). Ani pokud by tedy čistě hypoteticky
u lídra kandidátky navrhovatelky ve volebním okrsku č. 14 nebo kandidáta s číslem 7 ve
volebním okrsku č. 15 k žalobkyní předpokládané chybě při sčítání hlasů došlo, nemohlo by
to výsledek voleb ovlivnit.
Přílohy
64A_19_2014_12.pdf
Zamítavé vyjádření k napadení komunálních voleb v Jablonci nad Nisou 2014
(520.83 KiB) Staženo 72 x
Tito uživatelé poděkovali autorovi Jan.Kohler za příspěvek:
Ondrej.Kolek
| Jan Köhler | E-mail: [email protected] | +420 775 579 686 | Jablonec nan Nisou |
| 3D tiskárna | Řezací ploter na reklamy, samolepky, šablony a nažehlovačky | DTP/grafika |
| Lepená reklama na padákové kluzáky |

Uživatelský avatar
Petr.Vyhnal
Krajské předsednictvo
Příspěvky: 848
Registrován: 08 kvě 2009, 20:57
Profese: IT specialista
Bydliště: Smržovka
Dal poděkování: 47 poděkování
Dostal poděkování: 457 poděkování

Re: Stížnost na komunální volby v Jablonci n/N.

Příspěvek od Petr.Vyhnal » 21 lis 2014, 12:34

Děkuju Honzovi za výtah. Budiž to pro nás poučením pro příště, že v podstatě anonymní delegace bůh ví koho do OVK není správnou cestou. Klidně za nás mohli v OVK sedět "agenti" ODS nebo kohokoli jiného. Navrhuji tedy příště delegaci jen osobně na základě setkání se zájemci.
2. místopředseda KS LiK

Uživatelský avatar
Jan.Kohler
Člen KS Liberecký kraj
Příspěvky: 888
Registrován: 25 kvě 2010, 15:51
Profese: OSVČ
Bydliště: Jablonec nad Nisou
Dal poděkování: 697 poděkování
Dostal poděkování: 486 poděkování

Re: Stížnost na komunální volby v Jablonci n/N.

Příspěvek od Jan.Kohler » 21 lis 2014, 12:50

Petr Vyhnal píše:Děkuju Honzovi za výtah. Budiž to pro nás poučením pro příště, že v podstatě anonymní delegace bůh ví koho do OVK není správnou cestou. Klidně za nás mohli v OVK sedět "agenti" ODS nebo kohokoli jiného. Navrhuji tedy příště delegaci jen osobně na základě setkání se zájemci.
Osobní setkání klidně, ale vyhnul bych se spekulacím o agentech :)
A stejně mi přijde takováto argumentace ze strany soudu trapná. Soudci taky určitě skládají nějaký slib, a neznamená to, že pak mají patent na pravdu. Důkaz s tou odchyllkou stále beru jako relevantní, dokud mi ho nějaký matematik nevyvrátí.
| Jan Köhler | E-mail: [email protected] | +420 775 579 686 | Jablonec nan Nisou |
| 3D tiskárna | Řezací ploter na reklamy, samolepky, šablony a nažehlovačky | DTP/grafika |
| Lepená reklama na padákové kluzáky |

Uživatelský avatar
Ondrej.Kolek
Krajské předsednictvo
Příspěvky: 1268
Registrován: 20 pro 2011, 17:05
Profese: chemik (technolog vývoje)
Bydliště: Dolní Černá Studnice
Dal poděkování: 805 poděkování
Dostal poděkování: 696 poděkování

Re: Stížnost na komunální volby v Jablonci n/N.

Příspěvek od Ondrej.Kolek » 21 lis 2014, 15:16

Navrhuji následující postup:
1) Kontaktovat našeho právníka a zjistit, zda se dá něco dělat - námitka, odvolání atp.
2) Zvážit, zda má odvolání smysl. (Přinejmenším má smysl se soudem nějakou oficiální cestou polemizovat, pokud takový nástroj existuje)
3) V každém případě napíši prohlášení (budu se snažit dát to do kupy do konce tohoto týdne).

Jednoznačně na nás soudce uplatňuje dvojí metr resp. káže vodu, pije víno.
Proč? Protože aby mohl říci, že naše argumenty nejsou relevantní, musel by ve svém tvrzení jasně definovat, jak vypadá v tomto případě relevantní argument. Následně by musel prokázat, čím se naše argumenty liší od relevantních argumentů, čímž by nerelevantnost našich argumentů prokázal.
Tím že tak neučinil, sám sděluje pouze dojmy, nikoliv argumenty.
Argument totiž není pouze tvrzení, argument je důkaz, že nějaké tvrzení je či není pravdivé. (https://cs.wikipedia.org/wiki/Argument)
V definici argumentu ve Wikipedii je zajímavý dovětek, že v exaktních vědách má argument trochu jiný význam než např. v právu, kde je často důležitější řečnická přesvědčivost než věcná logika argumentace - no možná proto, že jsem vědec, nechápu způsob argumentace pana soudce .-)

A nenechám se odbýt tím, že to teď není důležité. Nenecháme se totiž oblbovat - oni totiž na nás aplikují metodu "tisíckrát nic umořilo vola", tj. vykydáním několikastránkového zamítnutí nám chtějí zalepit pusu. Suxx!
Krajské předsednictvo LK; Garant bodu Věda a Výzkum; [email protected]
"Podle ovoce poznáte dobrý či špatný strom"

Uživatelský avatar
Jan.Kohler
Člen KS Liberecký kraj
Příspěvky: 888
Registrován: 25 kvě 2010, 15:51
Profese: OSVČ
Bydliště: Jablonec nad Nisou
Dal poděkování: 697 poděkování
Dostal poděkování: 486 poděkování

Re: Stížnost na komunální volby v Jablonci n/N.

Příspěvek od Jan.Kohler » 21 lis 2014, 16:25

Ondrej Kolek píše:Navrhuji následující postup:
1) Kontaktovat našeho právníka a zjistit, zda se dá něco dělat - námitka, odvolání atp.
2) Zvážit, zda má odvolání smysl. (Přinejmenším má smysl se soudem nějakou oficiální cestou polemizovat, pokud takový nástroj existuje)
3) V každém případě napíši prohlášení (budu se snažit dát to do kupy do konce tohoto týdne).
1) Kontaktovat můžeme, jelikož sis to vzal za úkol, tak kontakt na právníka je: filip(zavináč)akhajny.eu (přepošlu ti poslední mail)
Jinak v tom usnesení je na konci toto:
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u podle § 104 odst. 1 s. ř. s. opravné prostředky přípustné.
2) To by mohl rozseknout právník, ale předpokládám, že to možné nebude.

3) Přes víkend, nebo by to mohlo stačit do konce příštího týdne, ale super, že se ujmeš slohovky, já na to nemám muňky
| Jan Köhler | E-mail: [email protected] | +420 775 579 686 | Jablonec nan Nisou |
| 3D tiskárna | Řezací ploter na reklamy, samolepky, šablony a nažehlovačky | DTP/grafika |
| Lepená reklama na padákové kluzáky |

Uživatelský avatar
Ondrej.Kolek
Krajské předsednictvo
Příspěvky: 1268
Registrován: 20 pro 2011, 17:05
Profese: chemik (technolog vývoje)
Bydliště: Dolní Černá Studnice
Dal poděkování: 805 poděkování
Dostal poděkování: 696 poděkování

Re: Stížnost na komunální volby v Jablonci n/N.

Příspěvek od Ondrej.Kolek » 24 lis 2014, 08:35

Tak přes víkend to samozřejmě neklaplo .-) ale do konce tohoto týdne na 100 %.
Teď jde čistě o to, zaujmout postoj a pak to opustit a věnovat se skutečně dalším věcem...
Krajské předsednictvo LK; Garant bodu Věda a Výzkum; [email protected]
"Podle ovoce poznáte dobrý či špatný strom"

Uživatelský avatar
Jan.Kohler
Člen KS Liberecký kraj
Příspěvky: 888
Registrován: 25 kvě 2010, 15:51
Profese: OSVČ
Bydliště: Jablonec nad Nisou
Dal poděkování: 697 poděkování
Dostal poděkování: 486 poděkování

Re: Stížnost na komunální volby v Jablonci n/N.

Příspěvek od Jan.Kohler » 24 lis 2014, 11:39

Ondrej Kolek píše:Tak přes víkend to samozřejmě neklaplo .-) ale do konce tohoto týdne na 100 %.
Teď jde čistě o to, zaujmout postoj a pak to opustit a věnovat se skutečně dalším věcem...
Ten email s dotazem na pana Hajnýho pošly hned, to mě zajímá jestli to je běžný postoj soudu, nebo jestli je to jen nějaká hubyzavíračka - viz moje body 1, 2 a 3.

Já to ještě zkusím zkonzultovat se známým právníkem z Liberce, třeba bude mít i reference na ty osoby uvedené na vyjádření soudu.
| Jan Köhler | E-mail: [email protected] | +420 775 579 686 | Jablonec nan Nisou |
| 3D tiskárna | Řezací ploter na reklamy, samolepky, šablony a nažehlovačky | DTP/grafika |
| Lepená reklama na padákové kluzáky |

Uživatelský avatar
Ondrej.Kolek
Krajské předsednictvo
Příspěvky: 1268
Registrován: 20 pro 2011, 17:05
Profese: chemik (technolog vývoje)
Bydliště: Dolní Černá Studnice
Dal poděkování: 805 poděkování
Dostal poděkování: 696 poděkování

Re: Stížnost na komunální volby v Jablonci n/N.

Příspěvek od Ondrej.Kolek » 25 lis 2014, 16:13

Jan Kohler píše: Ten email s dotazem na pana Hajnýho pošly hned, to mě zajímá jestli to je běžný postoj soudu, nebo jestli je to jen nějaká hubyzavíračka - viz moje body 1, 2 a 3.
Já to ještě zkusím zkonzultovat se známým právníkem z Liberce, třeba bude mít i reference na ty osoby uvedené na vyjádření soudu.
Posláno, zatím bez odpovědi...
Krajské předsednictvo LK; Garant bodu Věda a Výzkum; [email protected]
"Podle ovoce poznáte dobrý či špatný strom"

Uživatelský avatar
Jan.Kohler
Člen KS Liberecký kraj
Příspěvky: 888
Registrován: 25 kvě 2010, 15:51
Profese: OSVČ
Bydliště: Jablonec nad Nisou
Dal poděkování: 697 poděkování
Dostal poděkování: 486 poděkování

Re: Stížnost na komunální volby v Jablonci n/N.

Příspěvek od Jan.Kohler » 02 pro 2014, 19:55

Tak zatím jen tak předběžně:
3.1. Hrubé chyby
Hrubé chyby (jiné označení je vybočující nebo odlehlé hodnoty) jsou
způsobeny výjimečnou příčinou, nesprávným zapsáním výsledku, náhlým selháním
měřicí aparatury, nesprávným nastavením podmínek měření apod. Naměřená
hodnota se značně liší od ostatních hodnot získaných při opakovaném měření.
Takové měření je třeba ze zpracování vyloučit, aby nezkreslovalo výsledek.
zdroj: https://fyzika.upol.cz/
PDF: https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=& ... GQ&cad=rja

Statistická kalkulačka po zadání hlasů u jednotlicých kandidátů v okrsku 14:
Počet hodnot: 30
Minimum: 2
Maximum: 25
Průměr: 13,67
Medián: 14
Rozptyl: 18,02
Směrodatná odchylka: 4,25
Šikmost: -0,28
Špičatost: 4,36
zdroj: https://www.kalkulacka.info/statisticke-vypocty

Směrodatná odchylka pro okrsek 14 by se asi zapsala takto: 13,7±4,25 (průměr a směrodatná odchylka)

Tu jsem si dovolil amatérský výpočet určení hrubé chyby pomocí Grubssova testu:
zdroj: https://ach.upol.cz/ucebnice/hodnoceni2.htm
T1= (R-x1)/S
Pro volební výsledky v okrsku 14:
x1=2 (nejmenší hodnota)
R=13,7 (aritmetický průměr)
S= 4,17 (veličina odvozená od směrodatné odchylky - vzorec taky v odkazu výše)

(R-x1)/S=(13,7-2)/4,17=2,806

Hodnotu kriteria opět porovnáme s tabulkovou hodnotou pro 30 měření - naše T1= 2,806 je větší než tabulková kritická hodnota Ta = 2,791 (při 95%).
Závěr: S 95%-ní pravděpodobností je výsledek x1 = 2 zatížen hrubou chybou


Tabulka pro kritické hodnoty Ta: https://www.hplc.cz/validace/Prilohy_validace.htm
-----
Nejsem matematik a ve škole jsem nebyl už 16 let, tak snad jsem ty vzorečky a popisy pochopil dobře, rozhodně to co jsem vypotil, tak nebrat jako holou pravdu. Ale kdyby mi to někdo potvrdil,,,,.
| Jan Köhler | E-mail: [email protected] | +420 775 579 686 | Jablonec nan Nisou |
| 3D tiskárna | Řezací ploter na reklamy, samolepky, šablony a nažehlovačky | DTP/grafika |
| Lepená reklama na padákové kluzáky |

Uživatelský avatar
Ondrej.Kolek
Krajské předsednictvo
Příspěvky: 1268
Registrován: 20 pro 2011, 17:05
Profese: chemik (technolog vývoje)
Bydliště: Dolní Černá Studnice
Dal poděkování: 805 poděkování
Dostal poděkování: 696 poděkování

Re: Stížnost na komunální volby v Jablonci n/N.

Příspěvek od Ondrej.Kolek » 03 pro 2014, 09:02

OK, v lednu máme mít podklady pro právníka...
Krajské předsednictvo LK; Garant bodu Věda a Výzkum; [email protected]
"Podle ovoce poznáte dobrý či špatný strom"

Odpovědět

Zpět na „Liberecký kraj“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 hosti