Slyšení #30454 - rozpor usnesení KF Pha 6/2020 s předpisy

Rozhodčí komise rozhoduje ve stranických sporech, vydává předběžná opatření, rozhoduje o omezení práv člena za porušení předpisů a o jeho vyloučení, rozhoduje o platnosti právních aktů, odpovídá na předběžné otázky.

Moderátor: Komise - rozhodci

Pravidla fóra
Uživatelský avatar
Milan.Dadourek
Rozhodčí komise
Příspěvky: 1079
Registrován: 11 pro 2017, 18:11
Profese: Farmář, ochrana přírody
Bydliště: Počítky 3, 591 01
Dal poděkování: 2496 poděkování
Dostal poděkování: 2269 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Slyšení #30454 - rozpor usnesení KF Pha 6/2020 s předpisy

Příspěvek od Milan.Dadourek »

-----------------------------------------
TOTO NENÍ DISKUSNÍ VLÁKNO

Účelem tohoto vlákna je transparentní vyjádření a vyslechnutí stran sporu, případně svědků, ve věci stížnosti ve veřejném zájmu proti usnesení KF Pha 6/2020.
OFFTOPICProtože odpůrcem je KF Praha, očekávám vyšší než obvyklý zájem přihlížet průběhu řízení. Mám za to, že vyslechnutí stran na fóru je k přihlížejícím vstřícnější. Zároveň však v zájmu zajištění nerušeného jednání jsem nucen stanovit níže uvedená striktní pravidla. Jejich změnu si vyhrazuji.

Příspěvky mají vkládat pouze členové RK, oprávnění zástupci stěžovatelů (@Michaela.Skokanova @Jaromir.Beranek @Vojtech.Pikal) a oprávnění zástupci odpůrce (@Tereza.Hubackova @Kornelia.Gottmannova. Posty jiných osob budou zpravidla smazány.

Žádám strany sporu, aby na sebe nereagovaly přímo, nýbrž vstupovaly pouze na výzvu a ve vyhrazené době.
Odůvodněné námitky vůči postupu zpravodaje jsou připuštěny kdykoliv. OFFTOPICNebude brán zřetel na námitky podané později než bez zbytečného odkladu. Námitky je možné podat také přímo k rukám předsedy RK ([email protected]).

-----------------------------------------

Vyzývám strany, aby bez zbytečného odkladu vznesly případné odůvodněné námitky proti určení Milana Daďourka zpravodajem RK ve věci.

Upozorňuji strany, že podle §16 RŘ mohou požádat o svolání zasedání RK k věci OFFTOPIC(pravděpodobně prostřednictvím Mumble nebo Jitsi). Pro včasnost této žádosti stanovuji lhůtu do 25.5.2020 včetně.

Sděluji, že mi byly v rámci jednání o zastoupení KF Praha zaslány argumenty Terezy Vovesové a Davida Satke ve věci. Pokud strany zde ve vlákně vyjádří zájem, tato vyjádření jim přepošlu. Je na stranách, zda a jak je využijí. Zároveň strany žádám, aby nevkládaly svá vyjádření do redmine - k jejich slyšení je z důvodu transparentnosti určeno toto vlákno OFFTOPIC(které je také součástí spisu).

-----------------------------------------

Zastupování KF Praha
Protože KF Praha nemůže být ve věci zastupováno svým PKS, ani se neusneslo na způsobu svého zastupování, je nutné v zájmu spravedlivého průběhu řízení (§16 RŘ), aby mu bylo určeno vhodné zastoupení.
Na základě ankety je jako zástupce KF Praha akceptována Tereza Hubáčková. OFFTOPIC(Zpravodaj se neztotožňuje s možností určení zástupce KF v této věci usnesením PKS, neboť by šlo o určení zástupce odpůrce usnesením stěžovatele. Zároveň by došlo k pochybnostem, zda a jak může KF Praha svoje zastoupení změnit. Proto toto usnesení, byť učiněné s dobrým úmyslem, považuji za neúčinné – neschopné vázat KF nebo RK.)
Zpravodaji se nepodařilo zajistit pro KF další zástupce OFFTOPIC(podrobnosti v redmine), proto byl přijat návrh Terezy Hubáčkové na rozšíření okruhu zástupců KF Praha o Kornelii Gottmannovou.
Jsem připraven kdykoliv v průběhu řízení akceptovat vůli KF změnit svoje zastoupení, OFFTOPICpokud to nepovede ke stavu, kdy by KF nebylo zastoupeno dostatečně, nebo by naopak množství zástupců přesahovalo spravedlivý počet (domnívám se, že ekvivalentně počtu zástupců stěžovatelů by mohli být celkem tři). Vzhledem k technickým obtížím jsem připraven považovat za dostatečné vyjádření vůle KF i anketu na fóru, popř. jiný ospravedlnitelný a transparentní způsob (např. petici). OFFTOPICTo platí dokud nebude případně existovat usnesení KF Praha, které by řešilo zastoupení KF v řešené věci.
Doručit vyjádření vůle KF Praha ve věci může kterýkoliv člen KF Praha.

-----------------------------------------

Plné znění stížnosti

Účastníci řízení
KF Praha (odpůrce)
Kontrolní komise ve veřejném zájmu (zastupovaná Michaelou Skokanovou), Vojtěch Pikal, PKS Praha (stěžovatelé)

Vylíčení rozhodných skutkových okolností
Dne 20.4.2020 v 22:06 bylo schváleno usnesení KF Praha 6/2020 v následujícím znění:
1. Krajské forum Praha ruší usnesení Předsednictva Krajského fora Praha týkající se snížení úvazku Romany Klimešové viewtopic.php?p=689588
2. Krajské forum Praha ukládá PKS ponechat smlouvy Romany Klimešové v nezměněném rozsahu po dobu trvání nouzového stavu v České republice, nejméně však do 31.5.2020
3. Krajské forum Praha ukládá po skončení nouzového stavu, nejdříve však po 31.5. 2020 předsednictvu Krajského fora Praha snížit úvazek Romany Klimešové na 75% s úpravou pracovní náplně tak,aby odpovídala jejím schopnostem a dovednostem.

Tvrzení porušení předpisů
KS Praha nakládá nehospodárně se svými prostředky.
Svým jednáním KS Praha porušilo pravidla hospodaření o nakládání s veřejnými prostředky, neboť schválené usnesení úkoluje krajské předsednictvo, aby zadalo Romaně Klimešové úvazek 0.75 bez specifikace, co má Romana Klimešová v rámci své práce pro Českou pirátskou stranu vykonávat.

Toto rozhodnutí jednak zásadně vstupuje do pravomocí hospodáře, když nejen mění parametry záměru, ale přímo určuje, kým má být záměr plněn (§ 4, zejména odst. (2) b) PraH), ale také nutí Hospodáře k zakázanému jednání, zejména

I) vynakládat prostředky na zjevně zbytečně nákladné alternativy, (§ 5 e) PraH) - dle vyjádření, které mám k dispozici mohly být potřebné úkoly plněny s úvazkem 0,5 a ušetřené prostředky mohly být pouřity na např. kvalitnějšího dodavatele.
II) zavazovat stranu k dlouhodobému opakovanému plnění bez možnosti výpovědi (§ 5 f) PraH) - ustanovení zjevně nedává možnost bez vůle obmyšlené závazek kdykoliv snížit, nebo z něj odstoupit ze strany KS. Dále toto rozhodnutí hraničně porušuje § 6, kdy pozice (s celkovými ročními náklady nad 100 000,- ) není obsazena řádným výběrovým řízením. Lze soudit, že obsazení pozice takto by nedávalo smysl, protože řízení již proběhlo dříve, resp. jedná se o pozici obsazenou hlasováním. Takový postup však měl být předem řádně oznámen kontrolní komisi. Toto usnesení také porušuje Pravidla hospodaření (PraH) schválené republikovým výborem dne 30.7.2014, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně jde o § 3 Placené úkoly, odstavec 1: > Nelze-li důležitý úkol v požadované kvalitě zajistit pomocí dobrovolníků, tým na něj vypíše odměnu nebo ho jinak zajistí aspoň částečně dobrovolnicky, případně za jiných výhodnějších podmínek, anebo za obvyklou cenu.

KS Praha ve svém usnesení de facto nejprve přiřazuje odměnu dodavateli, ale neuvádí, jaká činnost má být s touto odměnou spojena. Tímto se dopouští porušení postupů uvedených v předpise, jelikož správný postup je de iure přesně opačný.

Vyjádření k přijatelnosti stížnosti
Stížnost je podle našeho názoru přijatelná (§ 11 RŘ), neboť smírného řešení nelze dosáhnout. V této věci bylo přijato usnesení Krajského fóra a toto je možné zneplatnit jen přezkumem celostátního fóra (který neproběhl - viewtopic.php?f=350&t=52128), revokací samotným krajským fórem (kteréžto ho odmítlo - viewtopic.php?f=349&t=52235) či stížností k Rozhodčí komisi.

Usnesení, o které se jedná, by se dalo považovat za nulitní, jelikož jeho plnění odmítla jak strana úkolovaná (PKS), tak osoba, o kterou se jedná (Romana Klimešová), viz výše. Proto nepovažujeme za nutné vydávat předběžné opatření. Nicméně se KK ztotožňuje s názorem stěžovatele Vojty Pikala, že by bylo vhodné mít pro tyto případy precedens, aby KF nemohla svým PKS ukládat úkoly, které jdou proti stranickým předpisům.

Návrh výroku rozhodčího nálezu
Proto navrhujeme, aby rozhodčí komise vydala následující rozhodčí nález (§ 4 RŘ):
I. Usnesení KF Pha 6/2020 se ruší
II. Ani jedné ze stran nevzniká nárok na náhradu řízení.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Milan.Dadourek za příspěvky (celkem 3):
Petr.Springinsfeld, Michaela.Skokanova, Tereza.Vovesova
"Ještě se nestalo, aby to nějak nedopadlo." Vlasta Burian --- Mocné omezujte první! --- Profil --- Na FB mě nenajdete.

Uživatelský avatar
Milan.Dadourek
Rozhodčí komise
Příspěvky: 1079
Registrován: 11 pro 2017, 18:11
Profese: Farmář, ochrana přírody
Bydliště: Počítky 3, 591 01
Dal poděkování: 2496 poděkování
Dostal poděkování: 2269 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Slyšení #3045 - rozpor usnesení KF Pha 6/2020 s předpisy

Příspěvek od Milan.Dadourek »

Otázky, které je z pohledu RK třeba vyřešit jsou:
[*]Je napadené usnesení KF Pha 6/2020 v každém ze svých výroků v souladu či v rozporu s předpisy?
[*]Je případně zjištěný rozpor s předpisy takového charakteru, že je na jeho základě třeba vyslovit neplatnost předmětného usnesení nebo některého z výroků?

Žádám odpůrce (@Tereza.Hubackova @Kornelia.Gottmannova), aby se nejpozději ve lhůtě do 25.5.2020 vyjádřily ke znění stížnosti OFFTOPIC(případně sdělily, že se nevyjádří, či se připojují k učiněnému vyjádření). Zejména nechť označí důkazy svědčící proti stížnosti (tj. popírající rozpor s předpisy, který by měl znamenat zrušení napadeného usnesení).
Potřebují-li zástupci odpůrce k vyjádření delší dobu, žádám o sdělení důvodů a navržení lhůty.

V dalším průběhu budou mít prostor na reakci stěžovatelé, případně opět odpůrce. V průběhu pravděpodobně zformuluji dopřesňující otázky ze strany RK, případně nějaké položí další členové RK. Slyšení skončí tehdy, až bude zřejmé, že strany měly prostor pro obhajobu svého stanoviska.

-----------------------------------------

EDIT: Ještě strany upozorňuji na právo vznést bez zbytečného odkladu námitku podjatosti vůči některému členovi RK.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Milan.Dadourek za příspěvek:
Vojtech.Pikal
"Ještě se nestalo, aby to nějak nedopadlo." Vlasta Burian --- Mocné omezujte první! --- Profil --- Na FB mě nenajdete.

Uživatelský avatar
Tereza.Hubackova
Místní předsednictvo
Příspěvky: 91
Registrován: 10 dub 2016, 10:11
Profese: pěstounka na přechodnou dobu
Dal poděkování: 596 poděkování
Dostal poděkování: 188 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Slyšení #3045 - rozpor usnesení KF Pha 6/2020 s předpisy

Příspěvek od Tereza.Hubackova »

Registruji výzvu, ve výše uvedeném termínu se vyjádřím. Žádám o poskytnutí názoru Davida Šatkeho a Terezy Vovesové, jestli dobře chápu (podle vlákna v redminu), že s tím souhlasili a že je to možné. Děkuji.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Tereza.Hubackova za příspěvky (celkem 3):
Milan.Dadourek, Vojtech.Pikal, Kornelia.Gottmannova
Tereza Hubáčková
PMS Praha 6

Uživatelský avatar
Tereza.Hubackova
Místní předsednictvo
Příspěvky: 91
Registrován: 10 dub 2016, 10:11
Profese: pěstounka na přechodnou dobu
Dal poděkování: 596 poděkování
Dostal poděkování: 188 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Slyšení #30454 - rozpor usnesení KF Pha 6/2020 s předpisy

Příspěvek od Tereza.Hubackova »

Vyjádření odpůrce:

Celý spor ohledně usnesení KF Praha o setrvání Romany Klimešové na pozici koordinátora dobrovolníků spočívá podle mého názoru v tom, je že je zcela vytrženo z kontextu, v němž dává velký smysl - bez něj samozřejmě působí nesmyslně. Pokud však vezmeme v úvahu kontext a situaci, dává smysl nejen lidsky a eticky, ale i z ekonomického hlediska. Tento kontext byl zevrubně a z mnoha stan popisován během rozpravy o navrhovaném usnesení i o našem alternativním návrhu (viewtopic.php?f=349&t=51954), proto jej jen stručně shrnu.

  • Toto usnesení, přijaté KF, nebylo nějakým z nebe spadlým výmyslem, ale reakcí na usnesení navrhované PKS nabízející pouze několik nepřijatelných variant.
  • Toto zkrácení úvazku, které bylo de fakto výpovědí, bylo poslední v řadě odchodů (ať už dobrovolných, nebo vynucených) koordinátorů, kteří pracovali s dobrovolníky a zapojovali nováčky. Od odchodu Simony Bártové, který proběhl za dramatických okolností, se ti, kteří s tím nebyli spokojeni, snažili na mnoha jednáních a schůzkách diskutovat s PKS o jeho personální politice, vysvětlovat potřeby jednotlivých MS, dojít ke shodě na tom, co bychom od koordinátorů potřebovali, nebo alespoň od jednoho z nich (Praha má celkem 4 koordinátory). Byli jsme přesvědčení, že společně dokážeme personální politiku změnit tak, aby se koordinátoři tak rychle nestřídali a aby tak mohli pracovat efektivněji (než nový koordinátor, zejména pokud přichází zvenčí, dokáže poznat lidi v KS a propojit je se zájemci o členství a dobrovolnickou práci, trvá to minimálně několik měsíců). Věřili jsme, že až se situace kolem nouzového stavu uklidní, budou naše debaty pokračovat dál. Místo tohoto pokračování a naslouchání potřebám lidí v MS přišla další nevítaná a nijak neavizovaná změna, přestože se každý měsíc scházela a schází skupina miniKodo, tedy dobrovolných koordinátorů z jednotlivých MS. Minimálně s nimi by se přece slušelo takovou věc probrat!
  • Je třeba si uvědomit, že přijaté usnesení o zachování úvazku není nehospodárné, protože nenařizuje žádné nové náklady, pouze trvá na zachování statu quo během nouzového stavu a následné kompromisní snížení úvazku o ¼, což by umožnilo vyjmout z náplně práce Romany Klimešové administrativní úkony.
Jsem přesvědčená, že celá záležitost není ani nehospodárným jednáním, ani svévolným nápadem KF, ale snahou ovlivnit personální politiku PKS jinak než jen jeho zvolení zvolením či naopak odvoláním. Doufala jsem, že tak bude pokračovat debata o tom, jaké služby potřebujeme od koordinátorů a jací by to měli být lidé, a že PKS v tom více začne naslouchat členské základně. V to ostatně doufám pořád.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Tereza.Hubackova za příspěvky (celkem 2):
Milan.Dadourek, Bohdana.Hola
Tereza Hubáčková
PMS Praha 6

Uživatelský avatar
Milan.Dadourek
Rozhodčí komise
Příspěvky: 1079
Registrován: 11 pro 2017, 18:11
Profese: Farmář, ochrana přírody
Bydliště: Počítky 3, 591 01
Dal poděkování: 2496 poděkování
Dostal poděkování: 2269 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Slyšení #30454 - rozpor usnesení KF Pha 6/2020 s předpisy

Příspěvek od Milan.Dadourek »

Děkuji Tereze za vyjádření.
Vyčkám ještě případného vyjádření @Kornelia.Gottmannova.
"Ještě se nestalo, aby to nějak nedopadlo." Vlasta Burian --- Mocné omezujte první! --- Profil --- Na FB mě nenajdete.

Uživatelský avatar
Kornelia.Gottmannova
Předseda místního sdružení
Příspěvky: 149
Registrován: 20 lis 2017, 10:26
Profese: lektor a kouč
Bydliště: Praha 9
Dal poděkování: 440 poděkování
Dostal poděkování: 288 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Slyšení #30454 - rozpor usnesení KF Pha 6/2020 s předpisy

Příspěvek od Kornelia.Gottmannova »

Vyjádření ke stížnosti u kontrolní komise

V této kauze zastupuji KF. O zastupování jsem byla požádána Terezou Hubáčkovou, autorkou alternativního usnesení.

Stížnost tvrdí, že KS nehospodárně nakládá se svými prostředky.

Vzhledem k tomu, že v navrhovaném alternativním usnesení není žádná navrhovaná částka, pouze se navrhuje úprava pracovní doby, je zcela v kompetenci PKS (případně PO) upravit finanční ohodnocení dodavatelů tak, aby nedošlo ani k nehospodárnému jednání, ani k porušení smluv. Proto považuji tuto stížnost za bezpředmětnou.

Řešení personálních otázek, týkajících se osobního ohodnocení a osobních kompetencí veřejně na fóru považuji z personálního hlediska za velmi neprofesionální. Domnívám se, že toto je zcela v kompetenci PKS (případně PO).

Za chybu považuji celé hlasování o této věci. Ovšem pokud k němu už došlo, považuji zařazení alternativního návrhu a jeho výraznou podporu za signál ze strany KF k PKS, že nesouhlasí s personální politikou PKS ve vztahu k dodavatelům (konkrétně ke KODO). Myslím, že by PKS mělo tento signál vzít v úvahu.

Navrhuji rozhodčí komisi, aby celé hlasování vyhlásila za neplatné,pokud je to procedurálně možné, nebo našlo jinou adekvátní procedurálně vhodnou alternativu, a to i vzhledem k tomu, že dle mých informací věcně už došlo mezi PKS a dodavatelem k dohodě.

Mrzí mě, že k této kauze muselo dojít, věřím, že se nám kvalitnější personální prací podaří podobným nedorozuměním a chybám zabránit.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Kornelia.Gottmannova za příspěvky (celkem 3):
Milan.Dadourek, Tereza.Hubackova, Bohdana.Hola

Uživatelský avatar
Milan.Dadourek
Rozhodčí komise
Příspěvky: 1079
Registrován: 11 pro 2017, 18:11
Profese: Farmář, ochrana přírody
Bydliště: Počítky 3, 591 01
Dal poděkování: 2496 poděkování
Dostal poděkování: 2269 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Slyšení #30454 - rozpor usnesení KF Pha 6/2020 s předpisy

Příspěvek od Milan.Dadourek »

Děkuji Kornelii za vyjádření.
Vzhledem k relativní stručnosti vyjádření odpůrce ponechávám nyní prostor na vyjádření stěžovatele (@Michaela.Skokanova @Jaromir.Beranek @Vojtech.Pikal) do 26.5.2020 včetně.
Potřebují-li zástupci stěžovatelů k vyjádření delší dobu, žádám o sdělení důvodů a navržení lhůty.

Připomínám, že otázky, které je z pohledu RK třeba vyřešit, jsou:
[*]Je napadené usnesení KF Pha 6/2020 v každém ze svých výroků v souladu či v rozporu s předpisy?
[*]Je případně zjištěný rozpor s předpisy takového charakteru, že je na jeho základě třeba vyslovit neplatnost předmětného usnesení nebo některého z výroků?

Doplňuji otázku: v čem přesně stěžovatelé spatřují důvody pro zrušení prvního výroku usnesení KF Pha 6/2020? OFFTOPIC
Krajské forum Praha ruší usnesení Předsednictva Krajského fora Praha týkající se snížení úvazku Romany Klimešové viewtopic.php?p=689588
Mají za to, že KF není oprávněno zrušit usnesení PKS? Nebo mají za to, že charakter rušeného usnesení vylučuje jeho zrušení ze strany KF? Nebo jiný důvod?
Tito uživatelé poděkovali autorovi Milan.Dadourek za příspěvek:
Tereza.Hubackova
"Ještě se nestalo, aby to nějak nedopadlo." Vlasta Burian --- Mocné omezujte první! --- Profil --- Na FB mě nenajdete.

Uživatelský avatar
Jaromir.Beranek
Předseda krajského sdružení
Příspěvky: 155
Registrován: 25 dub 2016, 17:37
Profese: ekonom, právník
Bydliště: Praha 6 - Bubeneč
Dal poděkování: 307 poděkování
Dostal poděkování: 450 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Slyšení #30454 - rozpor usnesení KF Pha 6/2020 s předpisy

Příspěvek od Jaromir.Beranek »

Děkuji za možnost se vyjádřit. Na základě dohody PKS zasílám také jen velmi stručnou reakci:

Máme za to, že v aktuální diskusi neřešíme otázky personální politiky a už vůbec ne konkrétních lidí.

Souhlasíme se zneplatněním usnesení KF. Od počátku zastáváme pozici, že toto usnesení ukládá PKS postupovat v rozporu s PraH, neboť předpokládá nehospodárné a neúčelné nakládání s prostředky KS. Naopak s @Kornelia.Gottmannova se ztotožňujeme v tom, že personálie a způsob odměňování lidí placených z rozpočtu daného KS jsou plně v kompetenci jeho PKS, což v sobě ovšem nezbytně zahrnuje i nadání PKS možností spolupráci při nespokojenosti jednostranně ukončit.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Jaromir.Beranek za příspěvek:
Milan.Dadourek
Jaromír Beránek
předseda výboru ZHMP, předseda KS Praha
tel: 720 761 616
Profil | FB | LinkedIn

Uživatelský avatar
Kornelia.Gottmannova
Předseda místního sdružení
Příspěvky: 149
Registrován: 20 lis 2017, 10:26
Profese: lektor a kouč
Bydliště: Praha 9
Dal poděkování: 440 poděkování
Dostal poděkování: 288 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Slyšení #30454 - rozpor usnesení KF Pha 6/2020 s předpisy

Příspěvek od Kornelia.Gottmannova »

Jaromir.Beranek píše:
21 kvě 2020, 22:49
Děkuji za možnost se vyjádřit. Na základě dohody PKS zasílám také jen velmi stručnou reakci:

Máme za to, že v aktuální diskusi neřešíme otázky personální politiky a už vůbec ne konkrétních lidí.

Souhlasíme se zneplatněním usnesení KF. Od počátku zastáváme pozici, že toto usnesení ukládá PKS postupovat v rozporu s PraH, neboť předpokládá nehospodárné a neúčelné nakládání s prostředky KS. Naopak s @Kornelia.Gottmannova se ztotožňujeme v tom, že personálie a způsob odměňování lidí placených z rozpočtu daného KS jsou plně v kompetenci jeho PKS, což v sobě ovšem nezbytně zahrnuje i nadání PKS možností spolupráci při nespokojenosti jednostranně ukončit.
Nerozumíme si. Nesouhlasím se zneplatnenim usnesení, ale požadují zneplatneni celého hlasování. Vůbec se to nemělo hlasovat a PKS to mělo rozhodnout a netahat do toho KF. I nepopulární rozhodnutí je potřeba ustát. To, že se o tom dalo hlasovat považuji za vyhybaní se odpovědnosti.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Kornelia.Gottmannova za příspěvky (celkem 2):
Bohdana.Hola, Tereza.Hubackova

Uživatelský avatar
Michaela.Skokanova
Kontrolní komise
Příspěvky: 1572
Registrován: 12 led 2016, 14:28
Profese: studentka a sociální pracovnice
Bydliště: I. P. Pavlova, Olomouc
Dal poděkování: 9217 poděkování
Dostal poděkování: 3739 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Slyšení #30454 - rozpor usnesení KF Pha 6/2020 s předpisy

Příspěvek od Michaela.Skokanova »

OFFTOPICKornelie, aktuálně se mají vyjadřovat odpůrci, prosím, dej nám prostor.
[*]Je napadené usnesení KF Pha 6/2020 v každém ze svých výroků v souladu či v rozporu s předpisy?
[*]Je případně zjištěný rozpor s předpisy takového charakteru, že je na jeho základě třeba vyslovit neplatnost předmětného usnesení nebo některého z výroků?

Doplňuji otázku: v čem přesně stěžovatelé spatřují důvody pro zrušení prvního výroku usnesení KF Pha 6/2020? OFFTOPIC Mají za to, že KF není oprávněno zrušit usnesení PKS? Nebo mají za to, že charakter rušeného usnesení vylučuje jeho zrušení ze strany KF? Nebo jiný důvod?
IMHO:
V přímém rozporu s předpisy (konkrétně PraH) je pouze bod 3. Nicméně body 1 a 2 zakládají špatný precedens zásahu KF do vztahu dodavatel - zadavatel, který nereflektuje nejen požadavky zadavatele, ale dokonce ani přání dodavatele - jak se ukázalo nyní, kdy se Romana rozhodla stávající vztah ukončit a podepsat jinou smlouvu s jinou náplní a výkonem v SčK. Použití usnesení KF k úpravě těchto vztahů považuji za nevhodné jednak proto, že je velmi nepružné - rušit usnesení je komplikovanější nez měnit smlouvu; druhak proto, že by KF mělo zasahovat jinými prostředky - např. převolením zodpovědného orgánu. Nahrazovat výběrové řízení usnesením KF nemá dle mého názoru oporu v předpisech.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Michaela.Skokanova za příspěvky (celkem 2):
Kornelia.Gottmannova, Milan.Dadourek
administrativní podpora KK - 770 193 715 -- správce FB MRT Návykové chování
The problem with the world is that the intelligent people are full of doubts, while the stupid ones are full of confidence. - Charles Bukowski
The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. - Edmund Burke

Zpět na „Rozhodčí komise“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Agent DZ a 0 hostů