Dokumenty k územnímu rozvoji ve Stč (i mimo něj)

Moderátoři: asistent strany, Vedouci organu, Odbor - personalni, Krajske expertni tymy - vedouci

Uživatelský avatar
Vojtech.Ertl
Člen KS Středočeský kraj
Příspěvky: 48
Registrován: 23 bře 2016, 17:36
Profese: architekt / včelař
Bydliště: Kolín / Chmeliště
Dal poděkování: 123 poděkování
Dostal poděkování: 92 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Dokumenty k územnímu rozvoji ve Stč (i mimo něj)

Příspěvek od Vojtech.Ertl »

Prozatím jsem se tématu moc nevěnoval. Nicméně toto vlákno zakládám s ambicí vkládat sem odkazy na dokumenty a zdroje k tématu.

První je obecný dokument "Politika architektury a stavební kultury", kterou dne 14. ledna 2015 vláda schválila: https://www.mmr.cz/MMR/media/MMR_MediaL ... ubliky.pdf
Před tímto dokumentem vznikla "Analýza stavební kultury": https://www.mmr.cz/MMR/media/MMR_MediaL ... ultury.pdf

K tématice území Stč se váží tzn. ZÚR, což je zkratka pro Zásady územního rozvoje, ty jsou součástí územně plánovací dokumentace (ÚPD), kterou kromě nich tvoří územní plán jednotlivých obcí (ÚP) a regulační plán lokalit (RP): http://gis.kr-stredocesky.cz/docs/reg/? ... Z%DAR%20SK

Dobrou pomůckou pro orientaci v územních plánech (ÚP) je aplikace "Územně plánovací dokumentace ve Středočeském kraji", která je zde: https://gis.kr-stredocesky.cz/js/reg_up/
Tito uživatelé poděkovali autorovi Vojtech.Ertl za příspěvky (celkem 5):
Dalibor.Zahora, Roman.Moravek, Jiri.Snizek, MMMonz, Veronika.Kovarova

Uživatelský avatar
Vojtech.Ertl
Člen KS Středočeský kraj
Příspěvky: 48
Registrován: 23 bře 2016, 17:36
Profese: architekt / včelař
Bydliště: Kolín / Chmeliště
Dal poděkování: 123 poděkování
Dostal poděkování: 92 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Dokumenty k územnímu rozvoji ve Stč (i mimo něj)

Příspěvek od Vojtech.Ertl »

Další odkaz, který sem odkládám je z GIS aplikací GEPRO ( http://obce.gepro.cz ). Obecně je to pro celá území ORP, obecné mapové podklady. Ale existují obce co zde mají detailnější informace - například Kolín / https://kolin.obce.gepro.cz/#/, zde lze například přehledně zobrazit co je majetkem obce, technickou mapu, ...
Tito uživatelé poděkovali autorovi Vojtech.Ertl za příspěvky (celkem 2):
MMMonz, Veronika.Kovarova

Uživatelský avatar
MMMonz
Příznivec Pirátů – Středočeský kraj
Příspěvky: 75
Registrován: 12 zář 2017, 20:34
Profese: Environmentalista, nadcházející diplomat
Bydliště: Benešov
Dal poděkování: 74 poděkování
Dostal poděkování: 38 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Dokumenty k územnímu rozvoji ve Stč (i mimo něj)

Příspěvek od MMMonz »

O územním plánování stručně a jasně aneb kdy a jak se efektivně zapojit: https://aa.ecn.cz/img_upload/8d73629707 ... OUUzFILL8I, nebo také: https://munispace.muni.cz/library/catal ... 1/#preview
Tito uživatelé poděkovali autorovi MMMonz za příspěvky (celkem 3):
Jiri.Snizek, Vojtech.Ertl, Veronika.Kovarova
Moudrý má tři vlastnosti: že sám koná, co radí konati druhým, že nikdy nejedná proti spravedlnosti a že trpělivě snáší slabosti lidí kolem sebe.

Uživatelský avatar
Jiri.Snizek
Předseda krajského sdružení
Příspěvky: 1860
Registrován: 19 lis 2017, 10:01
Profese: školitel software pro veřejnou správu
Bydliště: Kolín
Dal poděkování: 4640 poděkování
Dostal poděkování: 2154 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Dokumenty k územnímu rozvoji ve Stč (i mimo něj)

Příspěvek od Jiri.Snizek »

Přikládám relevantní citace ze stavebního zákona:

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-183
§ 7

Orgány kraje
(1) Krajský úřad v přenesené působnosti

a) pořizuje zásady územního rozvoje a v zákonem stanovených případech regulační plán pro plochy a koridory nadmístního významu,

b) pořizuje územně plánovací podklady,

c) vydává závazné stanovisko podle § 96b u záměrů nacházejících se ve správních obvodech několika obcí s rozšířenou působností,

d) vydává územní rozhodnutí v zákonem stanovených případech,

e) určuje stavební úřad příslušný k územnímu řízení v zákonem stanovených případech,

f) vkládá data do evidence územně plánovací činnosti za svůj správní obvod,

g) vykonává další činnosti podle tohoto zákona.

(2) Zastupitelstvo kraje

a) vydává v samostatné působnosti zásady územního rozvoje,

b) schvaluje v samostatné působnosti zadání, případně pokyny pro zpracování návrhu zásad územního rozvoje,

c) schvaluje v samostatné působnosti zprávu o uplatňování zásad územního rozvoje,

d) vydává regulační plán v zákonem stanovených případech,

e) vykonává další činnosti podle tohoto zákona.

(3) Rada kraje

a) uplatňuje v samostatné působnosti stanovisko k návrhu politiky územního rozvoje,

b) vydává v zákonem stanovených případech územní opatření o asanaci a územní opatření o stavební uzávěře.

(4) Krajské úřady vykonávají státní dozor ve věcech územního plánování a stavebního řádu.
Díl 3

Územně plánovací dokumentace
Oddíl 1

Zásady územního rozvoje
§ 36

(1) Zásady územního rozvoje stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje, vymezí plochy nebo koridory nadmístního významu a stanoví požadavky na jejich využití, zejména plochy nebo koridory pro veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, stanoví kritéria pro rozhodování o možných variantách nebo alternativách změn v jejich využití. Záležitosti týkající se rozvoje území státu, které nejsou obsaženy v politice územního rozvoje, mohou být součástí zásad územního rozvoje, pokud to ministerstvo ve stanovisku podle § 37 odst. 8 z důvodů významných negativních vlivů přesahujících hranice kraje nevyloučí. Zásady územního rozvoje mohou vymezit plochu nebo koridor a stanovit jejich využití, jehož potřebu a plošné nároky je nutno prověřit (dále jen „územní rezerva“). V územní rezervě jsou zakázány změny v území [§ 2 odst. 1 písm. a)], které by mohly stanovené využití podstatně ztížit nebo znemožnit. Změnit územní rezervu na plochu nebo koridor umožňující stanovené využití lze jen na základě aktualizace zásad územního rozvoje. Současně s návrhem zásad územního rozvoje se zpracovává vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, stanovené využití územní rezervy se přitom z hlediska vlivů na životní prostředí a evropsky významné lokality a ptačí oblasti neposuzuje. Ve vyhodnocení vlivů na životní prostředí se popíšou a vyhodnotí zjištěné a předpokládané závažné vlivy zásad územního rozvoje na životní prostředí a přijatelné alternativy naplňující cíle zásad územního rozvoje.

(2) Zásady územního rozvoje mohou ve vybraných plochách nebo koridorech uložit prověření změn jejich využití územní studií. V zásadách územního rozvoje lze vymezit plochu nebo koridor, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu; v tomto případě je součástí zásad jeho zadání a u regulačního plánu z podnětu i přiměřená lhůta pro jeho vydání. Vydání regulačního plánu jako podmínka pro rozhodování marným uplynutím uvedené lhůty zaniká. Zásady územního rozvoje mohou stanovit podmínku vydání regulačního plánu krajem a jeho zadání jen v dohodě s obcemi v řešeném území.

(3) Zásady územního rozvoje v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního plánování v souladu s politikou územního rozvoje, určují strategii pro jejich naplňování a koordinují územně plánovací činnost obcí. Zásady územního rozvoje ani vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem územnímu plánu, regulačnímu plánu nebo navazujícím rozhodnutím.

(4) Zásady územního rozvoje se pořizují pro celé území kraje a vydávají se formou opatření obecné povahy podle správního řádu.

(5) Zásady územního rozvoje jsou závazné pro pořizování a vydávání územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území.

(6) Náležitosti obsahu zásad územního rozvoje stanoví prováděcí právní předpis.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Jiri.Snizek za příspěvek:
MMMonz
721 356 719, [email protected], https://stredocesky.pirati.cz/lide/jiri-snizek/, předseda Krajského sdružení Středočeský kraj

Cílem politiky Pirátů je svobodná, vzdělaná a digitálně propojená společnost. Protože jedině ta vede k moderní, udržitelné a prosperující ekonomice, která umožní vysokou kvalitu života v budoucnosti.

Zpět na „Územní rozvoj a plánování“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Agent DZ a 0 hostů